0086-595-85729788 E-mail:88@huachang77.com

SALSE NETWORK

销售网络

Domestic: Shandong, Henan, Hebei, Tianjin, Shanxi, Zhejiang, Guangdong, Fujian, Xinjiang, Inner Mongolia, Sichuan, Hunan, Hubei, Yunnan, Jiangsu, Harbin

Abroad: Indonesia, Kyrgyzstan, India, Russia, Brazil, Vietnam, Romania, the Philippines, Nigeria, Pakistan, Yemen, Zimbabwe, Tanzania, Mozambique, Egypt